งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสซอม จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๘๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่ีนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500  ANSI Lumens  จำนวน  ๕ เครื่อง   ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500  ANSI Lumens  จำนวน  ๕ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.บี เทรดดิ้ง   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕๑,๔๐๕.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน  ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน  ๑ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๒,๑๒๑.๘๔ บาท  (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่ิสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด เงิน ๙๕๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแผงวงจรหลัก(Mainboard) เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ซ่อมแผงวงจรหลัก(Mainboard) เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ  จำนวน  ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างซ่อมแผงวงจรหลัก(Mainboard) เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ  จำนวน  ๑ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เ่จน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓,๓๗๕.- บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครืื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  ชุด  เงิน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และตารางแสดงวงเงิน เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๑๔/๑  ชั้น ๓ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๓๙ ตั้งแต่วันที่  ๒๒  -  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
  2. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสากรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง