งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมนัำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และเช่าตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และเช่าตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท สิริขวัญบารมี  จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๕,๐๐๐.-  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)