งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

                 ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๕/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๖  นั้น

                  ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๘๑๕,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  ประเทศไทย ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๙๓๓,๓๓๓.๓๓  บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามสตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๘๐,๐๒๑.๐๐  บาท (สองล้านแปดหมื่นยีีสิบเอ็ดบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครั้งที่ ๒

                                   ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนักแสดง (การแสดง"ศิลปและวัฒนธรรม" ) เชิดชูเกียรติครู  จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนักแสดง (การแสดง"ศิลปและวัฒนธรรม" ) เชิดชูเกียรติครู  จำนวน ๒ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสมปอง ด้วงมั่ง  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.- บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                     ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)