งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําของที่ระลึกประจําปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทําของที่ระลึกประจําปี ๒๕๖๗ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทําของที่ระลึก จํานวน ๑ ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซัมอัพ พรีเมี่ยม (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๓๒๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบ สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๙๙๙.๘๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ พฤศจิกายายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสาร ดังนี้

                - ค่าใช้จ่ายตามปริมาณเป็นจริงตามจำนวนการถ่ายเอกสารสี ในอัตราแผ่นละ ๔.๗ บาท
                - ค่าใช้จ่ายตามปริมาณเป็นจริงตามจำนวนการถ่ายเอกสาร ขาว- ดำ ในอัตราแผ่นละ ๐.๔๐ บาท
                - หักค่ากระดาษเสีย ร้อยละ ๒
ราคาที่เสนอได้รวมถึงบริการ, อะไหล่,และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น กระดาษ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เอ็ม เอ ดี เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๘๙๐.๕๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเอ๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษเอ๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษเอ๔ จำนวน ๑๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๙๖.๙๒ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. เอ็ม เอ ดี เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๓๒.๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคำตอบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องใช้งานบ้าน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ๔ จำนวน ๓๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง