งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีโครงการ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน ๕๕ รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๘๗๖.๘๕ บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องใช้งานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องใช้งานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเครื่องใช้งานบ้าน จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๒๐๓.๐๕ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจพี พาย แอปเปิล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําของที่ระลึกประจําปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทําของที่ระลึกประจําปี ๒๕๖๗ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทําของที่ระลึก จํานวน ๑ ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซัมอัพ พรีเมี่ยม (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๓๒๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบ สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๙๙๙.๘๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ พฤศจิกายายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสาร ดังนี้

                - ค่าใช้จ่ายตามปริมาณเป็นจริงตามจำนวนการถ่ายเอกสารสี ในอัตราแผ่นละ ๔.๗ บาท
                - ค่าใช้จ่ายตามปริมาณเป็นจริงตามจำนวนการถ่ายเอกสาร ขาว- ดำ ในอัตราแผ่นละ ๐.๔๐ บาท
                - หักค่ากระดาษเสีย ร้อยละ ๒
ราคาที่เสนอได้รวมถึงบริการ, อะไหล่,และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น กระดาษ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเอ๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคำตอบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง