งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันสำหรับรับส่งวิทยากรและคณะกรรมการ เพื่อใช้ในโครงการฯ วันที่ ๒๔ และ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันสำหรับรับส่งวิทยากรและคณะกรรมการ เพื่อใช้ในโครงการฯ วันที่ ๒๔ และ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันสำหรับรับส่งวิทยากรและคณะกรรมการ เพื่อใช้ในโครงการฯ วันที่ ๒๔ และ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายรังสรรค์ จักพัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคากันสาด ชั้น ๑ อาคาร ๗/๒ คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคากันสาด ชั้น ๑ อาคาร ๗/๒ คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างปรับปรุงหลังคากันสาด ชั้น ๑ อาคาร ๗/๒ คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๗๖๓.๒๑ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ตามประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ศศ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส เอ็น ไอที คอนซัลทิง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๒,๑๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการ ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๔๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แป้งปูน ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๓๙.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของแห้ง เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุของแห้ง เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุของแห้ง เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกียรติคุณ เครือแตง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ
  2. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หลังอาคาร ๒/๑ คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)