งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-๑๒๐ หมายเลขเครื่อง ๐๘๐๘๐๐๘๙๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-๑๒๐ หมายเลขเครื่อง ๐๘๐๘๐๐๘๙๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-๑๒๐ หมายเลขเครื่อง ๐๘๐๘๐๐๘๙๘ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๗๖.๒๐ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-๑๒๐ หมายเลขเครื่อง ๐๙๐๗๐๐๓๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-๑๒๐ หมายเลขเครื่อง ๐๙๐๗๐๐๓๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-๑๒๐ หมายเลขเครื่อง ๐๙๐๗๐๐๓๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๗๖.๒๐ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรหัสต่ออายุการใช้งานโปรแกรม Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ รหัส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อรหัสต่ออายุการใช้งานโปรแกรม Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ รหัส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รหัสต่ออายุการใช้งานโปรแกรม Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ รหัส จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๗๖๙.๙๙ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์สนามแบบโดม (วัสดุคงทน) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเต้นท์สนามแบบโดม (วัสดุคงทน) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เต้นท์สนามแบบโดม (วัสดุคงทน) จำนวน ๕ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับงานสำนักงานและการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) จำนวน ๖๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง