งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุนิสา อังคุละนาวิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุนิสา อังคุละนาวิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๒๑.๒๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕ DF จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕ DF จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕ DF จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๙๖๙.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร เครื่องรุ่น DP-L๕๒๐ หมายเลขเครื่อง ๑๕๐๙๘๒๑๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร เครื่องรุ่น DP-L๕๒๐ หมายเลขเครื่อง ๑๕๐๙๘๒๑๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ เพื่อเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร เครื่องรุ่น DP-L๕๒๐ หมายเลขเครื่อง ๑๕๐๙๘๒๑๖๓ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๙.๗๕ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานสำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานสำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานสำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานสำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๒๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๙   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
  4. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาติชั่นกั้นห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง