งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ โดยใช้เงินในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ โดยใช้เงินในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ โดยใช้เงินในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ในกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2024/25 ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ในกิจกรรมที่ 1
โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล
Autumn/Winter 2024/25
ด้วยเงินรับฝาก
ของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการฯ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ในกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2024/25

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ ในกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2024/25ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทอินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,410.-บาท (สองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบเหลือจ่าย) เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบเหลือจ่าย) เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕๐ รายการ ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบเหลือจ่าย) เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๒๐,๘๕๙.๖๕ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๒๐,๘๕๙.๖๕ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๒๐,๘๕๙.๖๕ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๕๙.๖๕ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการในการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินรายได้ ปี ๒๕๖๕ (งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๒๙๖,๓๙๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการในการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินรายได้ ปี ๒๕๖๕ (งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๒๙๖,๓๙๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างจัดนิทรรศการในการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินรายได้ ปี ๒๕๖๕ (งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๒๙๖,๓๙๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างจัดนิทรรศการในการจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๓๙๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ในกิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลง
  2. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 ชุด ในกิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาจารย์
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๙,๘๓๘.๖๘ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นเงิน ๓๗,๔๐๗.๒๐ บาท