งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปั๊มลมและถังสำรองสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๔๐๘,๗๐๐.- บาท(สี่แ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปั๊มลมและถังสำรองสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๔๐๘,๗๐๐.- บาท(สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อชุดปั๊มลมและถังสำรองสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๔๐๘,๗๐๐.- บาท(สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดปั๊มลมและถังลมสำรองสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิลด์ พรอด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๖๗๐.๐๐ บาท (สามแสนหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn Friction tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn Friction tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn Friction tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ อค ๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
               เครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn friction tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศผู้ชนะ.pdf)ประกาศผู้ชนะ.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผืนผ้า พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal Pill tester and Pillscope Assessmeny Viewer) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผืนผ้า พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal  Pill tester  and Pillscope Assessmeny Viewer) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผืนผ้า พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal Pill tester  and Pillscope Assessmeny Viewer) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ อค ๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผืนผ้าพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal Pill tester and Pilliscope Assessment Viewer) แขวงทุ่งมหาเมห เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศผุ้ชนะ.pdf)ประกาศผุ้ชนะ.pdf 

ประกาศราคาซื้อจักรปักคอมพิวเตอร์หลายฝีเข็ม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจักรปักคอมพิวเตอร์หลายฝีเข็ม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจักรปักคอมพิวเตอร์หลายฝีเข็ม  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

               จักรปักคอมพิวเตอร์หลายฝี                                 จำนวน           1        ชุด

               เข็ม  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

               กรุงเทพมหานคร

              

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               1. มีความสามารถตามกฎหมาย

               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

               3. ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ

               4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

               5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรายบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

               6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจกานุเบกษา

               7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

               8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรมในประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

               9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               10. ผู้ยื่นข้อเสอนต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

22  พฤศจิกายน  2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ asset.rmutk.ac.th หรือ www.gprocutement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-287-9600 ต่อ 7510 ในวันและเวลาราชการ

               ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี กลางกำหนด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว๊บไซต์ asset.rmutk.ac.th หรือ www.gprocutement.go.th ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn Friction tester)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn Friction tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้นด้าย (Yarn Friction tester)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

               เครื่องทดสอบความเสียดทานของเส้น                      จำนวน           1        ชุด

               ด้าย (Yarn friction tester)  แขวงทุ่ง

               มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

              

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               1. มีความสามารถตามกฎหมาย

               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

               3. ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ

               4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

               5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรายบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

               6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจกานุเบกษา

               7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

               8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรมในประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

               9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               10. ผู้ยื่นข้อเสอนต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

22  พฤศจิกายน  2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ asset.rmutk.ac.th หรือ www.gprocutement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-287-9600 ต่อ 7510 ในวันและเวลาราชการ

               ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี กลางกำหนด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว๊บไซต์ asset.rmutk.ac.th หรือ www.gprocutement.go.th ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผืนผ้าพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal Pill tester and Pilliscope Assessment Viewer)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผืนผ้าพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal Pill tester and Pilliscope Assessment Viewer) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขนของผ้าพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล (Universal Pill tester and Pilliscope Assessment Viewer)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 660,000.- บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

               ชุดเครื่องทดสอบการขึ้นขน                                       จำนวน     1        ชุด

               ของผืนผ้าพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล

               (Universal Pill tester and Pilliscope Assessment Viewer) 

               แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

              

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               1. มีความสามารถตามกฎหมาย

               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

               3. ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ

               4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

               5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรายบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

               6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจกานุเบกษา

               7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

               8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรมในประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

               9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               10. ผู้ยื่นข้อเสอนต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

22  พฤศจิกายน  2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ asset.rmutk.ac.th หรือ www.gprocutement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-287-9600 ต่อ 7510 ในวันและเวลาราชการ

               ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี กลางกำหนด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว๊บไซต์ asset.rmutk.ac.th หรือ www.gprocutement.go.th ในวันที่16พฤศจิกายน 2564