งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เตรียมเส้นพุ่งเพื่อใช้ทอผ้ามัดหมี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เตรียมเส้นพุ่งเพื่อใช้ทอผ้ามัดหมี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอได้มีโครงการ ซื้อชุดอุปกรณ์เตรียมเส้นพุ่งเพื่อใช้ทอผ้ามัดหมี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
             ชุดอุปกรณ์เตรียมเส้นพุ่งเพื่อใช้ทอผ้ามัดหมี่ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่้นส่วนจำกัด เอส.วี.ไทยซิลค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสื้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเย็บผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๑๙,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเย็บผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๑๙,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดจ้างเย็บผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบสำรองเพื่อการบริหาร) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นเงิน ๑๙,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเย็บผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖,๔๒๗.๓๐ บาท (สี่หมื่่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖,๔๒๗.๓๐ บาท (สี่หมื่่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖,๔๒๗.๓๐ บาท (สี่หมื่่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๔๒๗.๓๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑,๕๔๘.๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑,๕๔๘.๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑,๕๔๘.๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๕๔๘.๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Propo

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x
หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น
และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน 17 ชุด ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2025/26
ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการฯ จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน 17 ชุด ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2025/26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน 17 ชุด ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2025/26 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางกชพร  สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

 

 

                                                    

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน) หมดวค่าใช้สอยสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ จำนวน ๒๖,๖๘๕.๘๐ บาท
  3. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ในกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Autumn/Winter 2025/26 ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธี
  4. ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๒ เที่ยว ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงจักรอุตสาหกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕,๔๘๗.๔๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง