งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ

                                              ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อหุ่นลองเสื้อมาตรฐานญี่ปุ่น พร้อมเส่้นเทป   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ตัว  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อ

                 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gpocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๕๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย จำนวน ๑ ชุด

                คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๕๐,๖๖๖.๖๗  บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gpocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๕๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่าง ชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย

                                   ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศร่าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ จำนวน 30 ตัว

                        ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ ตัว  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด และจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๗๕.๐๐ บาท

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด และจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๗๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด และจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๗๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างพิมพ์สติ๊เกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาดกว้าว ๓๕ ซม. x สูง ๑๐๐ ซม. x หนา ๕ มิล จำนวน ๘ ชิ้น และจ้ดจ้างพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน ๑๗ ชุด ในกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจิรพรรณ ปัญจะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๗๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)