งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตัวอย่าง (จัดทำเอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม) จำนวน 31 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026 ด้วยเงินร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตัวอย่าง (จัดทำเอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม)
จำนวน 31 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026

ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการฯ จัดซื้อ วัสดุตัวอย่าง (จัดทำเอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม) จำนวน 31 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

วัสดุตัวอย่าง (จัดทำเอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม) จำนวน 31 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

 

 

                                                              ประกาศ  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่ทอ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน) เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดโปรเจอเตอร์เพื่อการศึกษา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะแดปเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน )เป็นเงิน ๕,๑๑๔.๖๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะแดปเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน )เป็นเงิน ๕,๑๑๔.๖๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสากรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออะแดปเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน )เป็นเงิน ๕,๑๑๔.๖๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อะแดปเตอร์สำหรับเครื่ีองคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๑๔.๖๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าชนิดกาวในตัว ขนาดกว้าง ๑๒๐ xความยาว ๔๕ เมตร จำนวน ๑ ม้วน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าชนิดกาวในตัว ขนาดกว้าง ๑๒๐ xความยาว ๔๕ เมตร จำนวน ๑ ม้วน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ ซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าชนิดกาวในตัว ขนาดกว้าง ๑๒๐ xความยาว ๔๕ เมตร จำนวน ๑ ม้วน ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สติ๊กเกอร์ฝ้าชนิดกาวในตัว ขนาดกว้าง ๑๒๐xความยาว ๔๕ เมตร จำนวน ๑ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Propo

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x
หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น
และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน 17 ชุด ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026
ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการฯ จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน 17 ชุด ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

จัดจ้าง พิมพ์สติ๊กเกอร์พีพีรีดบอร์ด ขนาด กว้าง 35 ซม. x สูง 100 ซม. x หนา 5 มิล จำนวน 8 ชิ้น และจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม Thailand Color Proposal จำนวน 17 ชุด ในกิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,250.- บาท (แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

 

                                                              ประกาศ  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสารสีประกอบการอบรม จำนวน 3 ชุด และค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน 3 ชุด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางสิ่งทอและการประยุกต์ใ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารสีประกอบการอบรม จำนวน 3 ชุด
และค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน 3 ชุด
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานด้าน Geotextile” ด้วยเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม
เป็นเงิน 1,050.-บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ ได้มีโครงการฯ จัดจ้าง
ค่าถ่ายเอกสารสีประกอบการอบรม จำนวน 3 ชุด และค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน 3 ชุด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานด้าน Geotextile” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

จัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสารสีประกอบการอบรม จำนวน 3 ชุด และค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน 3 ชุด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานด้าน Geotextile” ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050.- บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

 

 

                                                              ประกาศ  ณ วันที่  3  พฤษภาคม  2567

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ ๔ จำนวน ๑๐๐ รีม ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ในกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยแนวโน้มสีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2026 ด้วยเงินรับฝากของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ภายในระบบลิฟต์ อาคาร ๕๑ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓๖๑,๑๒๕.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ใน โครงการ การประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์” และ คำขวัญ” คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเบิกจากเงินบริจาคของ