งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินราง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินรางวัล), จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนักศึกษา,จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนิทรรศการนักศึกษาและโปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา  จำนวน  ๗ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             

              จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินรางวัล), จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนักศึกษา,จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนิทรรศการนักศึกษาและโปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา  จำนวน  ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจอาร์ต โปรดักส์ชั่น  จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             น้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  กิจการสวัสดิการภายใน ส.พัน 1 รอ. (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.-  บาท หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ( ๕ หลักสูตร) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ ( ๕ หลักสูตร)  จำนวน ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุ (๕ หลักสูตร) จำนวน ๔๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๑.๔๖  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการอบรมบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน  ๔๗ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๓.๒๑  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุ  จำนวน  ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๓ รายการ ใช้ในการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๑๓  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙,๘๖๕.-  บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง