งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้มีโครงการดำเนินการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH (ตัวสร้างภาพด้วยแสง) จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร(ตัวสร้างภาพด้วยแสง) จำนวน ๑ ชิ้น   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๒.๒๖  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง