งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก จำนวน ๑๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ให้บริการ,ขายปลีก,ขายส่ง,) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๒,๐๐๖.๖๙  บาท (สองหมื่นสองพันหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง