งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน  ๒ ผืน  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  K.Sticker (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)