งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๑๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน.เจ.เอ็ม.  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๙๘๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)