งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอสเอ็นออฟฟิศ ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๘๐๖.๖๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทิพย์พานิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๘๐๗.๐๕ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๙๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๐๓.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสาย LAN อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒-๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสาย LAN อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒-๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างเดินสาย LAN อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒-๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเดินสาย LAN อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒-๘ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อนันตะ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๕๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมแซมฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น              

                 จัดจ้างซ่อมแซมฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง           (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง