งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการการสร้างเครือข่าย ๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๑ รายการ โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของผู้ประกอบการและนักศึกษาที่อยู่ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แผ่นพับโบรชัวร์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร  พริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา 
​​​​​​​เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถตู้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U๒T) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U๒T) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U๒T) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โครงการศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววันดี พนาสุภน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๗๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน