งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ ณ ตำบลหุบป่าตาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ โครงการอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ เทศบาลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๑๒๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 35,0๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างวิเคราะห์ข้อมูลนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วิเคราะห์ข้อมูลนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภราดร เตชะสกลรัศมิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๗,๓๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเก็บข้อมูลนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เก็บข้อมูลนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ วิสุทธิ์แพทย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๗,๓๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ๑๒th The International Electrical Engineering Congress (iEECON ๒๐๒๔) ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ๑๒th The International Electrical Engineering Congress (iEECON ๒๐๒๔) ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง