งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                
      วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U๒T) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U๒T) ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 
จำนวน ๑ รายการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจเชิงปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์  ทราเวล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วังนกแก้ว พาร์ควิว รีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเล่มรายงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเอกสารเล่มรายงาน

จำนวน 1 รายการ โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ และสาขาผลิตภาพ ระหว่างวันที่ 5  เมษายน – 1 กันยายน 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเอกสารการเล่มรายงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นโปสเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โครงการการประชุมวิชาการ ๙ มทร ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โครงการการประชุมวิชาการ ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่าย VDO โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง