งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการประชุมวิชาการ ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการประชุมวิชาการ ๙ มทร. ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮลท์ แลนด์ 2004 จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เนเจอร์ ทราเวล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งเจริญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๖๘๑.๙๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคลินิกวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคลินิกวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งเจริญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง