งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๑๗  รายการ  ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๔๔๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)