งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑ - ๒ , ๕ , ๗ - ๘ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ งานอาคารสถานที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑ - ๒ , ๕ , ๗ - ๘ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑ - ๒ , ๕ , ๗ - ๘ จำนวน ๑๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๑,๙๔๔.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึม และทาสี ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึม และทาสี ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึม และทาสี ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านทวีชัย  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘.๐๐ บาท  (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566

   --------------------------------

                                   ด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 จำนวน  104 รายการ ราคากลางพัสดุชำรุดรวมทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 9,985 บาท  (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) (บัญชีรายการพัสดุแนบท้าย)

                                   การขายทอดตลาดจะกระทำที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่พระครใต้ (ถนนเจริญกรุง 57) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 ในวันที่ 21 มีนาคม  2567 เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 10.00 น. และดูพัสดุได้ที่บริเวณขายทอดตลาด ตั้งแต่ 10.00 – 10.30 น. เบอร์ติดต่อ 022879600 ต่อ 2713  ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ไม่ได้

                                   เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดำเนินการขายขอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลด้วยการยื่นซองเสนอราคา เวลา 11.00 น. และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ผู้เข้ายื่นซองประมูลต้องอยู่ ณ ห้องประชุม ขณะคณะกรรมการฯ เปิดซองเสนอราคาและประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา

2.การเสนอราคาให้เสนอราคาเหมารวมทุกรายการ และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาในแบบใบเสนอราคาให้เรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมขายทอดตลาด

3.ผู้เข้ายื่นซองประมูล ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด

            -      กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแสดงบัตรประชาชน  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

            -      กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมสำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  ติดอากรแสตมป์มาให้เรียบร้อย

            -      กรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวริงของผู้รับมอบอำนาจ

4. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันในจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) กรณีเข้าประมูลราคาไม่ชนะการประมูลทาง มหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันให้หลังการประมูลขายทอดตลาดสิ้นสุดลง

5. หลักเกณฑ์พิจารณา คณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาเหมารวมสูงสุด ทั้งนี้ต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางเริ่มต้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กำหนดไว้ และคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด  มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติหรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลการขาดทอดตลาดออกไป  โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดี ใด ๆ ทั้งสิ้น

6. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าประมูลพัสดุชำรุดเต็มจำนวนของราคาที่เสนอภายในวันที่ประมูลขายทอดตลาด  ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมกับหลักประกันการเข้าร่วมประมูล

7. หากผู้ชนะการประมูล ไม่ชำระเงินตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จะริบเงินหลักประกันการประมูล  และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่

8. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบพัสดุชำรุด และนำออกไปจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งพื้นที่พระนครใต้และพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ภายใน  7  วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว  พร้อมทั้งเก็บเศษพัสดุและทำความสะอาดพื้นที่นั้นให้แล้วเสร็จ หากมิได้ขนย้ายทันที และพัสดุที่ประมูลได้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น

10. ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถือว่าผู้เข้าประมูลได้รับทราบและยอมรับสภาพพัสดุชำรุดตามสภาพที่เป็นอยู่ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่สู้ราคา ก่อนการสู้ราคาจะเริ่มขึ้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของพัสดุชำรุดเอง

 

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567

 

                                                        

 

                                                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์  ลายิ้ม)

                                                                                                               คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ จำนวน ๖๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๑๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศิรประภา นาห่อม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๒๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก รอดท่าไม้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)