งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๔ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๘๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และ แก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. และ แก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๑๓๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. แก๊ส ๑๕ กก. จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

                          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงาน ของรัฐจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วย งานของรัฐ นั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำ ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายชำระหัวฉีดสแตนเลสและก๊อกน้ำตัวซีติดอ่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อสายชำระหัวฉีดสแตนเลสและก๊อกน้ำตัวซีติดอ่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. สายชำระหัวฉีดสแตนเลส จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ก๊อกน้ำตัวซีติดอ่าง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G (๕ รีม/กล่อง) จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  งานเอกสารการพิมพ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G (๕ รีม/กล่อง) จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G (๕ รีม/กล่อง) จำนวน ๑๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไนซ์ลี่ เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๙๘๔.๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๒๘๓.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง