งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๘ ถัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๖๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ KOOM KOOM โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๘๘๑.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแก๊สห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ห้อง R๑๐๑๒ จำนวน ๔ รายการ และซ่อมท่อแก๊สและเปลี่ยนหัวเตาห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ห้อง ๑๐๔๔/๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างซ่อมท่อแก๊สห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ห้อง R๑๐๑๒ จำนวน ๔ รายการ และซ่อมท่อแก๊สและเปลี่ยนหัวเตาห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ห้อง ๑๐๔๔/๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างซ่อมท่อแก๊สห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ห้อง R๑๐๑๒ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๖.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างซ่อมท่อแก๊สและเปลี่ยนห้วเตาห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ห้อง ๑๐๔๔/๒ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๘ ถัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัดสุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๘๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๙๓.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว และพัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว และพัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. พัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ
  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. พัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง