งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานคณบดีฯ(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ), ห้องพักครูและห้องปฏิบัติการ ๑๐๔ - ๑๐๕ อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานคณบดีฯ(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ), ห้องพักครูและห้องปฏิบัติการ ๑๐๔ - ๑๐๕ อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานคณบดีฯ(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ), ห้องพักครูและห้องปฏิบัติการ ๑๐๔ - ๑๐๕ อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ิ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊สหุงต้ม ๔๘ กก. จำนวน ๑๒ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon D๕๒๐๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon D๕๒๐๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon D๕๒๐๐ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๐.๐๐ บาท  (หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Fourier transform omfra จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Fourier transform omfra จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Fourier transform omfra จำนวน ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๖๙๘.๑๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวเตาแก๊สหุงต้มอาหาร ๓ หัวเตาพร้อมติดตั้งระบบแก๊ส และเปลี่ยนชุดเตาประกอบอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนหัวเตาแก๊สหุงต้มอาหาร ๓ หัวเตา พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส และเปลี่ยนชุดเตาประกอบอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               
เปลี่ยนหัวเตาแก๊สหุงต้มอาหาร ๓ หัวเตา พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส และเปลี่ยนชุดเตาประกอบอาหาร จำนวน
๔ รายการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๗๔๔.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง