งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 101,699 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซ้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ดดู พลัส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 101,699 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 25 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 72,550 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดซื้อวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 25 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซ้อวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 25 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริโอ โปรดักส์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,550 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 41,281 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซ้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไรน์ มีเดีย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 41,281 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,250 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดซื้อวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 8 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซ้อวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จำนวน 8 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพงศ์  พินเทพ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 38,250 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (3,000 บาท x 5 วัน) จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (3,000 บาท x 5 วัน )  จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (3,000 บาท x 5 วัน ) จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิพนธ์  อยุทธศิริกุล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 37,500 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 8 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 28,400 บาท
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเล่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเล่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง