งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

               ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะทำการขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ กำหนดขาดทอดตลาด วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสากรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๐๘

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ  นั้น
               วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนพล ลายน้ำเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รวม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                  ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ครั้งที่ื ๓) เลขที่ คศ ๙/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕  นั้น

                  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้ปลีก, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๘๙,๕๔๔.๕๐  บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                      ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๘๙.๖๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม.  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙,๖๗๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๖,๕๖๐.๒๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง