งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๑ รายการ

              ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๒๕๘.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกร อินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๙.๓๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ

                  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โครงการสานรักสานสัมพันธ์จากครูสู่ศิษย์ ๑๖ มกราคม เชิดชูบูชาครู ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และโล่เชิดชูเกียรติ

                   ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓.๔ เมตร จำนวน ๑ ผืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ เมตร โครงการสานรักสานสัมพันธ์จากครูสู่ศิษย์ ๑๖ มกราคม  เชิดชูบูชาครู ในวันอังคารทีี่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ และ โล่เชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓.๔ เมตร จำนวน ๑ ผืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๐ อัน x อันละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้ัวน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๙๙๕.๓๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ

                   ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง