งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ  ๔ คัน จำนวน  ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๔ คัน จำนวน ๑ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมปอง   ดาวทอง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ

                   ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๗ วัน

             ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ  ๑ คัน จำนวน  ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๙ สค,๑๒,๑๔-๑๖ กย.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ  ๑ คัน จำนวน  ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๙ สค,๑๒,๑๔-๑๖ กย.๒๕๖๖   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล   อำพันแสง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่้อง

                    ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) รุ่น M๒๗๐๑  จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) รุ่น M๒๗๐๑  จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๕ รายการ

                    ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๙๘๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง