งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 3

                 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled chiller) แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๐๖,๙๘๔.๖๗ บาท (เจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคา (ครั้งที่ ๒)

                      ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled chiller) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

                       เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๗,๐๕๑.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gpocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

                   ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ

ชุดฝึกปฎิบัติการซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๔/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  นั้น

                  ชุดฝึกปฎิบัติการซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์บุคคล ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๙๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                      ประกาศ ณ วันที่   ๑   ธันวาคม  ๒๕๖๕

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครั้งที่ ๓

                     

                           ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                  ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบแปรผันสารทำงานเย็น (VRV/VRF) Variable  refrigerant  flow (VRV/VRF) Air Conditioning Training System แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๒/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  นั้น

                  ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบแปรผันสารทำงานเย็น (VRV/VRF) Variable  refrigerant  flow (VRV/VRF) Air Conditioning Training System แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอร์คอน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๘๑๘,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                      ประกาศ ณ วันที่   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕