งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญซีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลโกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุริยะ แย้มพักตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๒๔  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๖๗๒.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไรน์ มีเดีย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๒๘๑.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ดดู พลัส (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุริยะ แย้มพักตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 3,092 บาท
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานบ้านงานครัวและน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน ๑ รายการ
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง