งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

                   ด้วย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ ราคากลางพัสดุชำรุดรวมทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๕.๐๐ บาท  (สองหมื่นสี่สิบห้าบาทถ้วน)

                   กำหนดขายทอดตลาดใน  วันอังคารที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๓๐ น. และกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกัน  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๔/๑  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓            

                   เงื่อนไขในการขายทอดตลาด  มีดังนี้

                   ๑. ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแสดงบัตรประชาชน  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมสำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  ติดอากรแสตมป์มาให้เรียบร้อย

                   ๒. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันในจำนวนเงิน  ๑,๖๕๘.๐๐  บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) กรณีเข้าประมูลราคาไม่ชนะการประมูลทางมหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันให้หลังการประมูลขายทอดตลาดสิ้นสุดลง

                   ๓.  ผู้เข้าประมูลราคา เสนอราคาแบบเหมารวมทุกรายการด้วยวาจา

                   ๔.  ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลราคารายอื่น ในการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

                   ๕.  ผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลจะต้องเป็นผู้มาติดต่อขอรับรายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดกับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เท่านั้น

                   ๖.  ผู้ประมูลราคาต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางเริ่มต้นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดไว้  โดยการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลราคาสามารถเสนอราคาเพิ่มเองได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

                  ๗.  ผู้ประมูลราคา ต้องเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคากลางเริ่มต้นที่คณะฯกำหนดและเสนอราคาสูงกว่าผู้ประมูลรายอื่น  คณะกรรมการจึงพิจารณาว่าเป็นผู้ชนะการประมูล  ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทันที  ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่ได้รวมกับหลักประกัน  ส่วนหลักประกันจะคืนให้ก็ต่อเมื่อผู้ชนะการประมูลขนย้ายพัสดุชำรุดเสร็จสิ้น 

                   ๘.  หากผู้ชนะการประมูล ไม่ชำระเงินตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จะริบเงินหลักประกันการประมูล  และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่

                   ๙.  ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบพัสดุชำรุด และนำออกไปจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายใน  ๗  วันทำการ  นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว  มิฉะนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าฝากพัสดุชำรุดให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันละ  ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และทางคณะฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดกับพัสดุชำรุดทั้งสิ้น

                   ๑๐.  กำหนดพิจารณาดูสภาพพัสดุชำรุดที่ทำการขายทอดตลาด                

                         ผู้สนใจประสงค์จะประมูลราคาพัสดุชำรุด  จะขอดูสภาพพัสดุชำรุดที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้มาพร้อมกันใน วันศุกร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐  น.

                         ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์ ๐๒๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๗

                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤหัสบดี   พ.ศ. ๒๕๖๗       

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๓๐  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               วัสดุฝึก จำนวน  ๓๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๙๙๙.๔๒  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

                         ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๔/๒๕๖๗  ลงวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๗  นั้น

                        ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

                        ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากห่วงโซ่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ผ่านการสื่อสารยุคที่ ๕ (๕G)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๓/๒๕๖๗  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  นั้น

                        ชุดฝึกปฎิบัติการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากห่วงโซ่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ผ่านการสื่อสารยุคที่ ๕ (๕G)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ   จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงานคณะและสาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน  ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    วัสดุฝึก จำนวน  ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกร อินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๒๙๘.๗๙  บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็เสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง