งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ

       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒.๐๐ บาท

       (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome รุ่น ATOM-๒๐๐๐-LCD จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome รุ่น ATOM-๒๐๐๐-LCD จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome รุ่น ATOM-๒๐๐๐-LCD จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome รุ่น ATOM-๒๐๐๐-LCD จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๙๙.๙๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 ราย

--------------------------------------------------------------------

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานภายในสำนักงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) สำหรับใช้งานภายในสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,338.40 บาท (สามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าบูธ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                    เช่าบูธ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

             

                                   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ                                          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ INET CA ประเภทนิติบุคคล จำนวน ๑ รายการ
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย Online, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา, จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
  5. จัดจ้างทำปกปริญญาบัตร , เหรียญเกียรตินิยม จำนวน ๔ รายการ