งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๒๒.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน ๑ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน ๑ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างเช่าบูธ ณ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน ๑ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าบูธ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก RICOH จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก RICOH จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึก RICOH จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อผงหมึก RICOH จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ INET CA ประเภทนิติบุคคล จำนวน ๑๒ เดือน

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จัดจ้างค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ INET CA ประเภทนิติบุคคล จำนวน ๑๒ เดือน สำหรับรับรองการใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการออกหลักฐานสำคัญของรัฐ (ETDA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดจ้างค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ INET CA ประเภทนิติบุคคล จำนวน ๑๒ เดือน สำหรับรับรองการใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการออกหลักฐานสำคัญของรัฐ (ETDA) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ

        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒.๐๐ บาท

      (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                                                                    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-003-0001-10-60/19.01 จำนวน 1 ชิ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-003-0001-10-60/19.01 จำนวน 1 ชิ้น

                                  

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                งานพัสดุ  ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-003-0001-10-60/19.01 จำนวน 1 ชิ้น เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเกิดความชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-003-0001-10-60/19.01 จำนวน 1 ชิ้น เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเกิดความชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 909.50 บาท (เก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการใช้ฝึกซ้อมบัณฑิต จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดเชิญบัณฑิตกิตติมศักดิ์และการ์ดเชิญผู้ปกครองบัณทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง