งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๒๐ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน.ที.อาร์.พี.ซัพพลาย  (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๙๒๖.๔๐  บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์)