งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักงานคณะฯ ,ภาควิชา,สาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสำนักงาน  จำนวน ๔๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านแอท ออล  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๖๙,๓๖๙.๒๓.-  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และโต๊ะหมู่(พระ) ไม้สักทองเคลือบเงา จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สำนักงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และโต๊ะหมู่(พระ) ไม้สักทองเคลือบเงา ใช้ในงานพิธีเืทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และโต๊ะหมู่ (พระ) ไม้สักทองเคลือบเงา  จำนวน ๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๓,๕๐๐.-  บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ ใช้ในพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุ  จำนวน ๑๑  รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโมโปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๙,๐๕๕.-  บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 1 ชุด 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๓๒ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   วัสดุฝึก จำนวน ๓๒  รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๘,๐๒๓.๓๓.-  บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันยี่ิสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๓๒  รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน  ๓๒  รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓๓,๗๘๕.-  บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมโช๊คอัพประตูและเปลี่ยนประตูไม้อัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สำนักงา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จ้างซ่อมโช๊คอัพประตูบานสวิงและเปลี่ยนประตูไม้อัด   ใช้ในสำนักงานคณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างซ่อมโช๊คอัพประตูบานสวิงและเปลี่ยนประตูไม้อัด  จำนวน ๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘,๑๙๐.-  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึี่งร้อยเก้าสิบบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก 23 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 14/1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 1 ชุด 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๔ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง