งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ รายการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รายการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๗,๙๖๗.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---------------------------------------------------------

                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น
                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซินเนอร์ยี่ วิศวกรรม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๐๔๙.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กรีน เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๒.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๖๗.๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖