งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน ๗๕๐ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน ๗๕๐ เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน ๗๕๐ เหรียญ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมัยนิยม (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กีฬาภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๗๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย สุริยะ แย้มพักตร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการพระราชกรณียกิจและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการพระราชกรณียกิจและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการพระราชกรณียกิจและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๖๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๖๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๖๕๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิ๊ฟ เคบิน จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต)
 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  
๒๔๓,๔๒๕.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน ๖๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด ๑๐๐ ชุด และอุปกรณ์การแสดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟแสงสีบริเวณรอบงาน จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงและเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจัดจ้างเช่าจอ LED บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง