งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย พัดลมติดผนัง จำนวน ๗ ตัว,เครื่องทำน้ำอุ่น
จำนวน ๑๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๓๔๔.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP จำนวน ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP
จำนวน ๑ รายการ
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๘๒.๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๐-๖๐/๑๙.๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๐-๖๐/๑๙.๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๐-๖๐/๑๙.๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๕๐๕๔SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๐-๖๐/๑๙.๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๘๗.๖๙ บาท (สามหมื่นแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
     

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
 

 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. จ้างปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๗ ปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๗
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๕๐๐ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นพพร พริ้นติ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 1 งาน
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
  4. ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ยุค Thailand ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docu - Center - SC ๒๐๒๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง