งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ,ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้และทำโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล เพืื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ,ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้และทำโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน  ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ๑. ป้ายผ้าใบไวนิล เพืื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๓ ผืน จำนวนเงิน ๓,๖๐๐.- บาท

                 ๒. ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้  จำนวน  ๑๐  ป้าย   จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

                 ๓. ทำโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน  ๘  อัน  จำนวนเงิน  ๑๔,๔๐๐.-  บาท

                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายโฟมชื่อโครงการติดบริเวณด้านหลังเวที  จำนวน  ๑ รายการ ใช้ในโครงการ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ป้ายโฟมชื่อโครงการติดบริเวณด้านหลังเวที  จำนวน  ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านโย แอนด์ โอ๋ โฆษณา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐  บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรีไทยบรรเลงภายในงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างวงดนตรีไทยบรรเลงภายในงาน จำนว ๑ งาน ใช้ในโครงการ ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดจ้างวงดนตรีไทยบรรเลงภายในงาน จำนว ๑ งาน ใช้ในโครงการ ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายธนบรรณ  ประมวลพัฒน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.-  บาท (แปดพันบาทถ้วน )

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์  จำนวน ๙ ชุด ใช้ในโครงการ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์  จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านทรัพย์ทวีภัณฑ์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาช่างแต่งหน้า และเช่าชุดนักแสดง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเ

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างช่างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๐ คนและ เช่าชุดนักแสดง จำนวน ๑๐ ชุด ใช้ในโครงการ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ช่างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๐ คนและ เช่าชุดนักแสดง จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางสาวปุณยนุช   ธนสารวรวงศ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดวัสดุ  จำนวน  ๕ รายการ ใช้ในโครงการ ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุ จำนวน  ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๕๐.-  บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง