งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ  ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน  ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๑๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึกสิ้นเปลือง  จำนวน  ๕ รายการ ๑ ชุด ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานพื้นฐาน Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสิ้นเปลือง  จำนวน ๕  รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์ ่จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๑๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเล่มเอกสารผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำเล่มเอกสารผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐ เล่ม ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 เล่มเอกสารผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  ๒๐  เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐.๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๓ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๓๓ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๗,๑๒๕.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๒๐ รายการ ๑  ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           วัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระยาไกรอินเตอร์เทรด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๕๔๑.๐๕.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
         จัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ(กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรับทำเกียรติบัตร จำนวน 4 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล,ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up ,จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 64 รายการ จำนวนเงิน 82,442.43 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง