งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาห้องประชุม ๑ ห้อง จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการ เช่าเหมาห้องประชุม ๑ ห้อง จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                เช่าเหมาห้องประชุม ๑ ห้อง จำนวน ๓ วัน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านรูปแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง