งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒  จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่าเหมารถตู้  เพื่อขนสัมภาระ จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นายวัชรพงษ์  บุญคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน  ๑ ป้าย ใช้ในโครงการ บริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน  ๑ ป้าย  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท โจอาร์ต โปรดักชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชงกาแฟ รุ่น Meximo Nuvo  จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  เครื่องชงกาแฟ รุ่น Meximo Nuvo  จำนวน ๑ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๘,๙๐๐.-  บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๑๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เจ.เอ็ม ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๘๐๐.-  บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ)  จำนวน ๔ คัน  ๒ วัน ใช้ในโครงการ TEACHING ACADEMY AWARD ๑๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ)  จำนวน ๔ คัน  ๒ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญบารมี  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและทำเล่ม,ทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสาร และทำเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม และ ทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ x ๒ เมตร จำนวน  ๑ ป้าย ใช้ในโครงการอ่บรมเชิงปฎิบัติการช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ถ่ายเอกสารและทำเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม และ ทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ x ๒ เมตร จำนวน  ๑ ป้าย  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอส.เอส.พี  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๔๐.-  บาท (สองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน )

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ,ป้ายผ้าใบไวนิล+โครงไม้และทำโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรีไทยบรรเลงภายในงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง