งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

                 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบรายจ่ายอื่น) และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               คณะครุศาสตร์อุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (งบรายจ่ายอื่น) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จำนวน  ๓๗ รายการ                            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ , ๑๓๓๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓  กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                การบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  (ให้บริการ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๘๑๖.-  บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)  จำนวน  ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)  จำนวน  ๑ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทเอเคนา เอ็นจิเนียริ่ง  (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๙,๖๘๕.- บาท  (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสากรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมแซมสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๔  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด   (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๑๕๕.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Emission Spectrometer Machinne) จำนวน  ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ส่วนผลมทางเคมี (Emission Spectrometer Machinne)   จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  จำกัด   (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๐,๗๐๕.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมทางกายภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ Projector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง