งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน  ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมครุภัณฑ์  จำนวน  ๔  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ศิริวัฒนา  (ให้บริการ,ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓,๖๕๐.-  บาท  (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ LCD Projector  จำนวน ๑ เครื่อง   ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ LCD Projector  จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กาเอ้ จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๒๔๓.-  บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมทางกายภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมทางกายภาพ  (อาคารสิรินธร และ อาคาร ๑๔/๑) ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมแซมทางกายภาพ  (อาคารสิรินธร และ อาคาร ๑๔/๑) จำนวน   ๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เจ เอ็ม   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๑,๒๐๐.-  บาท  (แปดหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ Projector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ Projector ๒ ชุด ใช้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมเครื่องฉายภาพ Projector  จำนวน   ๒ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อาร์เอสโซลูชั่น ซิสเท็ม จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.-  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๔๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔๗,๕๖๕.-  บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑ ชุด ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน  ๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙,๙๙๔.๒๔.-  บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และโต๊ะหมู่(พระ) ไม้สักทองเคลือบเงา จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 1 ชุด 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง