งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่าง...ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง จำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

โดยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้ดซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะ เผยแพร่แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายอักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๖ ฝั่งR เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 063-175-3881  ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อค่าวัสดุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน ๑,๐๐๐ สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อค่าวัสดุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน ๑,๐๐๐ สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อค่าวัสดุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน ๑,๐๐๐ สิทธิ์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ ที โซลูชั่น จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้นเป็น 176,550.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,964.00 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 35 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (สำนักงานใหญ่)   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 55,246.24 บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จะจัดจ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาชนิดมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 6110-010-0001-02-55/1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดจ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาชนิดมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 6110-010-0001-02-55/1   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดจ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาชนิดมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 6110-010-0001-02-55/1   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี. ซัพพลาย       (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  4,601.00 บาท (สี่พันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อค่าวัสดุGoogle Workspace for Education Plus จำนวน ๑๐,๐๐๐ License โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อค่าวัสดุ Google Workspace for Education Plus จำนวน ๑๐,๐๐๐ License โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  นั้น 

จัดซื้อค่าวัสดุGoogle Workspace for Education Plus จำนวน ๑๐,๐๐๐ License โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) จำกัด(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 832,460.00 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง