งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีพาณิชย์(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,810.00 บาท (สองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

ยกเลิกประกาศผู้รับการคัดเลือก

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๕๒๑-๐๑๖-๐๐๐๑-๐๑-๖๕/๒ (สวส.) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 

             เนื่องจาก ยังไม่หมดสัญญาจ้างของปีที่แล้วถ้าหมดสัญญาจ้างแล้วจะรีบดำเนินการทันที

 

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๖-๐๔-๖๕ จำนวน ๑ ระบบ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๖-๐๔-๖๕ จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๖-๐๔-๖๕ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิร์นวัน ซิสเต็มส์ จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๕๒๑-๐๑๖-๐๐๐๑-๐๑-๖๕/๒ (สวส.) จำนวน ๑ ระบบ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๕๒๑-๐๑๖-๐๐๐๑-๐๑-๖๕/๒ (สวส.) จำนวน ๑ ระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๕๒๑-๐๑๖-๐๐๐๑-๐๑-๖๕/๒ (สวส.) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ steam l.t. Consulting Ltd.    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท  (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีพาณิชย์(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ) 2,870.00 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี. ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๖๒๑.๓๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง