งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีพาณิชย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้นเป็น ทั้งสิ้น 1,685.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายภานใน พื้นที่เทคนิคกรุงเทพจำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายภานใน พื้นที่เทคนิคกรุงเทพจำนวน 1 งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              จัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายภานใน พื้นที่เทคนิคกรุงเทพจำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ ที โซลูชั่น จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.00   บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                                                          

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  4,100.00 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๗๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ  โดยวิธี(e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ  โดยวิธี(e-bidding)  นั้น 

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธี(e-bidding) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,043,000.00 บาท (สามล้านสีี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างต่ออายุการเช่า Domain Name Service Fee   rmutk.ac.th จำนวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างต่ออายุการเช่า Domain Name Service Fee   rmutk.ac.th จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              จัดจ้างต่ออายุการเช่า Domain Name Service Fee   rmutk.ac.th จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด    (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๓๔.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง