งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๓๕๙.๒๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด และการ์ด ส.ค.ส. จำนวน ๘๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด และการ์ด ส.ค.ส. จำนวน ๘๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด และการ์ด ส.ค.ส. จำนวน จำนวน ๘๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการ      คัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอดิส 247 จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๒๑๖.๐๐ บาท      (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำร่มพับสามตอน จำนวน ๕๐๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำร่มพับสามตอน จำนวน ๕๐๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำร่มพับสามตอน จำนวน ๕๐๐ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๘๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)        รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สยาม เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๒๔๘.๘๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์, จ้างทำป้ายรางวัล, จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด การประกวดกระทง และจ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด บนเวทีประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์, จ้างทำป้ายรางวัล, จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด การประกวดกระทง และจ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด บนเวทีประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์, จ้างทำป้ายรางวัล, จ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด การประกวดกระทง และจ้างทำอิงเจท ลงแผ่นพีพีบอร์ด บนเวทีประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๕๑๓.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวด จำนวน ๑๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟแสงสีบริเวณรอบงาน, จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจ้างเช่าจอ LED บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Chiller) ยี่ห้อ DIKIN ประจำอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดหมู่รอง