งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๔ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกุลธรณ ธรรมเที่ยง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทวัญ ดารา รีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ITA (O14) รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ ของหน่วยงานกองคลัง ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

ITA (O14) รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ ของหน่วยงานกองคลัง ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

Attachments:
FileDescription
Download this file (ITA-o14 (1).xls)ITA-O14 
Download this file (ita-o14.pdf)ITA-O14 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๙๖.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรีไทยบรรเลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างวงดนตรีไทยบรรเลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างวงดนตรีไทยบรรเลง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนบรรณ ประมวลพัฒน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

หมวดหมู่รอง