งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๖๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๖๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๖๓ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แอนฟิลด์ ช็อป
 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๖๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด
        โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๗๗๔.๗๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ (งานรักษาความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี. เอ็นเตอร์ไพรส์โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๒๐๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๔๑๒,๙๖๐.๗๒ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (1 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานสถาปัตยกร.pdf)1 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานสถาปัตยกร.pdf 
Download this file (11 รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร.pdf)11 รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร.pdf 
Download this file (12 รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร.pdf)12 รายละเอียดผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร.pdf 
Download this file (2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานสถาปัตยกร.pdf)2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานสถาปัตยกร.pdf 
Download this file (3 รายการประกอบแบบก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง_1.pdf)3 รายการประกอบแบบก่อสร้างหมวดงานโครงสร้าง_1.pdf 
Download this file (4 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบไฟฟ้า.pdf)4 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบไฟฟ้า.pdf 
Download this file (5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบไฟฟ้า.pdf)5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบไฟฟ้า.pdf 
Download this file (6 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานปรับอากาศ.pdf)6 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานปรับอากาศ.pdf 
Download this file (7 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานปรับอากาศ.pdf)7 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานปรับอากาศ.pdf 
Download this file (8 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบประปา.pdf)8 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบประปา.pdf 
Download this file (9 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบประปา.pdf)9 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวดงานระบบประปา.pdf 
Download this file (BOQ นิทรรศการ 1.pdf)BOQ นิทรรศการ 1.pdf 
Download this file (BOQ นิทรรศการ 2.pdf)BOQ นิทรรศการ 2.pdf 
Download this file (TOR นิทรรศการ.pdf)TOR นิทรรศการ.pdf 
Download this file (UTK_EE Specification 7.pdf)UTK_EE Specification 7.pdf 
Download this file (ข้อกำหนดยกเลิกแบบ และเพิ่มเติมแบบ(31.10.2014)_1.pdf)ข้อกำหนดยกเลิกแบบ และเพิ่มเติมแบบ(31.10.2014)_1.pdf 
Download this file (ข้อกำหนดยกเลิกแบบ และเพิ่มเติมแบบ(31.10.2014)_2.pdf)ข้อกำหนดยกเลิกแบบ และเพิ่มเติมแบบ(31.10.2014)_2.pdf 
Download this file (ข้อกำหนดยกเลิกแบบ และเพิ่มเติมแบบ(31.10.2014)_3.pdf)ข้อกำหนดยกเลิกแบบ และเพิ่มเติมแบบ(31.10.2014)_3.pdf 
Download this file (บก 01 นิทรรศการ.pdf)บก 01 นิทรรศการ.pdf 
Download this file (รายการมาตรฐานการก่อสร้าง  ฉบับ พ.ศ. 2567.pdf)รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ. 2567.pdf 
Download this file (เอกสารประกวดราคานิทรรศการ.pdf)เอกสารประกวดราคานิทรรศการ.pdf 
Download this file (แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_1.pdf)แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_1.pdf 
Download this file (แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_2.pdf)แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_2.pdf 
Download this file (แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_3.pdf)แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_3.pdf 
Download this file (แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_4.pdf)แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย_4.pdf 
Download this file (แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_1.pdf)แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_1.pdf 
Download this file (แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_2.pdf)แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_2.pdf 
Download this file (แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_3.pdf)แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_3.pdf 
Download this file (แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_4.pdf)แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ_4.pdf 
Download this file (แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_1.pdf)แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_1.pdf 
Download this file (แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_2.pdf)แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_2.pdf 
Download this file (แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_3.pdf)แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_3.pdf 
Download this file (แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_4.pdf)แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_4.pdf 
Download this file (แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_5.pdf)แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_5.pdf 
Download this file (แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_6.pdf)แบบงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร_6.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 1_1.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 1_1.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 1_2.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 1_2.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 2_1.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 2_1.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 2_2.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 2_2.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 3_1.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 3_1.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 3_2.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 3_2.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_1.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_1.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_2.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_2.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_3.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_3.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_4.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 4_4.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_1.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_1.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_2.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_2.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_3.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_3.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_4.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 5_4.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 6_1.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 6_1.pdf 
Download this file (แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 6_2.pdf)แบบงานสถาปัตย์ ชุดที่ 6_2.pdf 
Download this file (แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 1_1.pdf)แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 1_1.pdf 
Download this file (แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 1_2.pdf)แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 1_2.pdf 
Download this file (แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 1_3.pdf)แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 1_3.pdf 
Download this file (แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 2_1.pdf)แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 2_1.pdf 
Download this file (แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 2_2.pdf)แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 2_2.pdf 
Download this file (แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 2_3.pdf)แบบงานโครงสร้าง ชุดที่ 2_3.pdf 
Download this file (แบบเพิ่มเติม งานโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการแล้ว(12.6.2561)_1.pdf)แบบเพิ่มเติม งานโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการแล้ว(12.6.2561)_1.pdf 
Download this file (แบบเพิ่มเติม งานโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการแล้ว(12.6.2561)_2.pdf)แบบเพิ่มเติม งานโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการแล้ว(12.6.2561)_2.pdf 
Download this file (แบบเพิ่มเติม งานโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการแล้ว(12.6.2561)_3.pdf)แบบเพิ่มเติม งานโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการแล้ว(12.6.2561)_3.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย_1.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย_1.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย_2.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย_2.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร_1.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร_1.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร_2.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร_2.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร_3.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร_3.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานสถาปัตยกรรม.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานสถาปัตยกรรม.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานะบบปรับอากาศและระบายอากาศ.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานะบบปรับอากาศและระบายอากาศ.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานโครงสร้าง_1.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานโครงสร้าง_1.pdf 
Download this file (แบบแทรกเพิ่มเติม_งานโครงสร้าง_2.pdf)แบบแทรกเพิ่มเติม_งานโครงสร้าง_2.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง และซ่อมแซมพื้นกระเบื้องทางเดิน ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง และซ่อมแซมพื้นกระเบื้องทางเดิน ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง และซ่อมแซมพื้นกระเบื้องทางเดิน ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจริญวิภาค จำกัด
 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๖,๖๑๖.๔๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไรน์ มีเดีย โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีบายศรีสู่ขวัญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคล้องคอ จำนวน ๓,๙๗๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มที่ระลึก จำนวน ๓,๙๗๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฐานกิจกรรม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง