งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๓๐ รายการ ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๓๐  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์อเทรด (ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๐,๘๐๕.๕๘.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำเว็ปไซด์คณะและดูแลระบบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำเว็ปไซด์ และดูแลระบบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดจ้างทำเว็ปไซด์ และดูแลระบบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  ๑ งาน    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายธีรชัย   คุณสัตย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ กำลังไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งชำรุดตามอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ กำลังไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจ.เอ็ม  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๑,๘๔๕.-  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๖ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๑๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๗,๘๔๐.๘๐.-  บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๒๕  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจ.เอ็ม  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๑,๘๓๕.-  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้า่งทำป้ายไวนิล  จำนวน ๑ ผืน ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับองค์กรยุค 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
             ป้ายไวนิล  จำนวน ๑ ผืน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจ อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔๔ รายการ ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาซื้อเตาชุบทางความร้อนของโลหะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)