งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน  ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   ซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๓๕๕.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ(กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรับทำเกียรติบัตร จำนวน 4 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ (กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรับทำเกียรติบัตร จำนวน  ๕ แพ็ค ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         วัสดุ (กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรัับทำเกียรติบัตร จำนวน  ๔ แพ็ค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๕ อัน ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
             โล่รางวัล จำนวน ๕ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล,ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up ,จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
              ป้ายผ้าใบไวนิล, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจอาร์ต โปรดักส์ชั่น  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 126,250.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 64 รายการ จำนวนเงิน 82,442.43 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 64 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 82,442.43  บาท  (แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง จำนวน ๑ ชุด ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง จำนวน ๑ ชุด  ๔ รายการ ใช้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
            ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง  จำนวน ๑ ชุด  ๔  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริวัฒนา  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ๔ วัน ใช้ในโครงการ "TEACHING ACADEMY AWARD 2018" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย และ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง