งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการ จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                กระเป๋าใส่เอกสาร  จำนวน  ๓๕ ใบ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านรูปแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน JOJO Shopping Bag (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐  บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)