งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตามที่  สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม ได้มีโครงการ ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ จำนวน ๑ License ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๗,๗๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่ม Institute of Science Innovation and Culture key Performance ๒๐๒๒-๒๐๒๓ จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเล่ม Institute of Science Innovation and Culture key Performance ๒๐๒๒-๒๐๒๓ จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเล่ม Institute of Science Innovation and Culture key Performance ๒๐๒๒-๒๐๒๓ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอร์คอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๑๖๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเครื่องแบบสีกากี จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างตัดเครื่องแบบสีกากี จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างตัดเครื่องแบบสีกากี จำนวน ๒๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุลีมาศ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๗๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อไมโครโฟน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ไมโครโฟน จำนวน ๑๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรพลาสติกชนิด PVC พร้อมกรอบป้าย และสายคล้องบัตร จำนวน ๔๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างทำบัตรพลาสติกชนิด PVC พร้อมกรอบป้าย และสายคล้องบัตร จำนวน ๔๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บัตรพลาสติกชนิด PVC พร้อมกรอบป้าย และสายคล้องบัตร จำนวน ๔๕๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี ซัคเซส พริ้นท์ติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๒๙๗.๙๒ บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒรนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกสถาบันฯ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อสูทสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง