งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการด้านงาน Support เว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีการจัดจ้างจ้างบริการด้านงาน Support เว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริการด้านงาน Support เว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีเว็บ มีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๐๓.๒๒ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ได้มีโครงการ จ้างออกแบบเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
             จ้างออกแบบเว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีเว็บ มีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๖๑๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                 ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,889.00 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  30 พฤษภาคม  ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๙ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๘๖.๖๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง