งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีโครงการซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
               ตู้เอกสาร จำนวน ๑๕ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๙๗๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ติดกระจกหน้าห้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีโครงการซื้อสติกเกอร์ติดกระจกหน้าห้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สติกเกอร์ติดกระจกหน้าห้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๘๐.๓๑ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย

แปดสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ 

ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               
               เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบถังคว่ำ พร้อมถังและน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ 

ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบถังคว่ำ พร้อมถังและน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               
               เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบถังคว่ำ พร้อมถังและน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการด้านงาน Support เว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีการจัดจ้างจ้างบริการด้านงาน Support เว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริการด้านงาน Support เว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีเว็บ มีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๐๓.๒๒ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง