งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๒๑๖.๗๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ผ้านม่านปรับแสงชนิดม่านม้วน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ผ้านม่านปรับแสงชนิดม่านม้วน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

                  ม่านปรับแสงชนิดม่านม้วน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะ ลาวิช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๕๓๒.๗๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               คอมพิวเตอร์ออล อิน วัน (All-in-one Computer) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสบี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๗๙๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำห้องเรียน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำห้องเรียน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                  ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำห้องเรียน จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสบี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๒,๑๒๐.๑๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีโครงการซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำความสะอาด ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการจัดจ้างทำความสะอาด ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

                           บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิค คลีน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้สำนักงานในโครงการ ห้องสุมดและห้องปฏิบัติการภาษาเพื่อการเรียนรู้ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม (ISIC Library Languages Lab
  2. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในโครงการ ห้องสุมดและห้องปฏิบัติการภาษาเพื่อการเรียนรู้ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม (ISIC Library Languages Lab) โ
  3. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรพลาสติกชนิด Proximity Card พร้อมกรอบป้าย และสายคล้องบัตร จำนวน ๓๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง