งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อไมโครโฟน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ไมโครโฟน จำนวน ๑๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒรนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกสถาบันฯ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างทำของที่ระลึกสถาบันฯ จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมางานทำของที่ระลึก จำนวน ๑๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชูครีม สตูดิโอ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อสูทสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตัดเสื้อสูทสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เสื้อสูทสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูสิการ ปิยบวรชาติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพินิจ พุทธบูชา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๒๑๖.๗๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ผ้านม่านปรับแสงชนิดม่านม้วน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ผ้านม่านปรับแสงชนิดม่านม้วน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

                  ม่านปรับแสงชนิดม่านม้วน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะ ลาวิช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๕๓๒.๗๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำห้องเรียน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำความสะอาด ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้สำนักงานในโครงการ ห้องสุมดและห้องปฏิบัติการภาษาเพื่อการเรียนรู้ สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม (ISIC Library Languages Lab