งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ( ๕ หลักสูตร) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ ( ๕ หลักสูตร)  จำนวน ๔๗ รายการ ใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุ (๕ หลักสูตร) จำนวน ๔๗  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๔,๗๑๑.๔๖  บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งป