งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             น้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  กิจการสวัสดิการภายใน ส.พัน 1 รอ. (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.-  บาท หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง