งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินราง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินรางวัล), จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนักศึกษา,จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนิทรรศการนักศึกษาและโปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา  จำนวน  ๗ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             

              จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินรางวัล), จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนักศึกษา,จ้างทำที่วางสำหรับแสดงผลงานนิทรรศการนักศึกษาและโปสเตอร์แสดงผลงานนักศึกษา  จำนวน  ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจอาร์ต โปรดักส์ชั่น  จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง