งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมนัำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และเช่าตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และเช่าตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท สิริขวัญบารมี  จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๕,๐๐๐.-  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแบบและผลิต CAD&CAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแบบและผลิต CAD&CAM  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  K&K ก๊อปปปี้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐.๐๐  บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำไวนิล  ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน  ๒ ป้าย ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแบบและผลิต CAD&CAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ไวนิล  ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน  ๒ ป้าย ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแบบและผลิต CAD&CAM  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท ทูบีพีเอ็น มีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ ๓ รายการ ใช้ในโครงการ บริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                วัสดุ จำนวน ๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐.๐๐  บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  ดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ และงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายหัสตชา  ป้องสิงห์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๕๐๐.-  บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  ๖  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแบบและผลิต CAD&CAM สำหรับงานกลึง จำนวน  ๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย  (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (พร้อมออกแบบ), ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดตั้งบนเวที (พร้อมออกแบบ) ป้ายผ้าใบไวนิลสำหรับติดซุ้มประตู (พร้อมออกแบบ) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ข้อความเงินราง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ( ๕ หลักสูตร) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง