งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชงกาแฟ รุ่น Meximo Nuvo  จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  เครื่องชงกาแฟ รุ่น Meximo Nuvo  จำนวน ๑ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๘,๙๐๐.-  บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง