งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุฝึก  จำนวน ๑๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เจ.เอ็ม ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๘๐๐.-  บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)