งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ)  จำนวน ๔ คัน  ๒ วัน ใช้ในโครงการ TEACHING ACADEMY AWARD ๑๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ)  จำนวน ๔ คัน  ๒ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญบารมี  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง