งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล  ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน  ๑ ป้าย ใช้ในโครงการ บริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน  ๑ ป้าย  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท โจอาร์ต โปรดักชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง