งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน  ๒ ผืน  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  K.Sticker (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๑๓ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน.เจ.เอ็ม.  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๙๘๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๒๐ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน.ที.อาร์.พี.ซัพพลาย  (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๙๒๖.๔๐  บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์) 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้มีโครงการดำเนินการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH (ตัวสร้างภาพด้วยแสง) จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร(ตัวสร้างภาพด้วยแสง) จำนวน ๑ ชิ้น   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๒.๒๖  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP ๔๐๕๔ SP จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP ๔๐๕๔ SP  จำนวน ๑  ชิ้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP ๔๐๕๔ SP  จำนวน ๑  ชิ้น   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๒.๒๖ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๑๗ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน ๑๗  รายการ  ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจ.เอ็ม (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๔๔๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาห้องประชุม ๑ ห้อง จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมนัำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง