งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก ๑๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก  จำนวน  ๑๒  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ให้ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๔,๙๗๘.๓๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง