งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  ๑๑  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค อิมิเนนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๓๒.๕๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร่้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน 40 เล่ม

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างทำถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่มจำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดจ้างทำถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค อิมิเนนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๗๙๙.๑๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๕๒.๕๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึก

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๔๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

               ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะทำการขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ กำหนดขาดทอดตลาด วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสากรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๐๘