งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ   จัดซื้อวัสดุแผงวงจร LMCSS (PART2) ลิฟต์ จำนวน ๑ ชิ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา, ครู, อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการกับงานคณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          วัสดุแผงวงจร LMCSS (PART2) ลิฟต์ จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) (ขายปลีก,ซ่อมบำรุง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็น ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                 ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๖/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๖  นั้น

                  ชุดปฎิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ยูเอส.โฟล-ไลน์ จำกัด ( ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

                 ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๕/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๖  นั้น

                  ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๘๑๕,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  ประเทศไทย ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๙๓๓,๓๓๓.๓๓  บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามสตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ให้บริการ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๓.๗๙๘.๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๘๐,๐๒๑.๐๐  บาท (สองล้านแปดหมื่นยีีสิบเอ็ดบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ