งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด  (ให้บริการ,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๓.๗๙๘.๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๘๐,๐๒๑.๐๐  บาท (สองล้านแปดหมื่นยีีสิบเอ็ดบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครั้งที่ ๒

                                   ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๕x๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ เมตร โครงการสานรักสานสัมพันธ์จากครูสู่ศิษย์ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เชิดชูบูชาครู ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และโล่เชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำ ๑.ทำป้ายผ้าใบไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๕x๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ผืน จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท โครงการสานรักสานสัมพันธ์จากครูสู่ศิษย์ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เชิดชูบูชาครู ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และ ๒. โล่เชิดชูเกียรติ จำนวน ๒๓ อัน จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินซ์บ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนักแสดง (การแสดง"ศิลปและวัฒนธรรม" ) เชิดชูเกียรติครู  จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนักแสดง (การแสดง"ศิลปและวัฒนธรรม" ) เชิดชูเกียรติครู  จำนวน ๒ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสมปอง ด้วงมั่ง  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.- บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                     ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)