งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๘ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๗,๑๓-๑๔,๑๗,๒๐,๒๔,๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๘ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๗,๑๓-๑๔,๑๗,๒๐,๒๔,๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล   อำพันแสง  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                 ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled chiller) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๑/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๖๕  นั้น

                  ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled chiller) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอร์คอน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๖๓๘,๕๗๖.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                  ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๕

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา

                  ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๓/๒๕๖๖  ลงวันที่  ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕  นั้น

                  ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พงศ์ชนภัค วิศวกรรม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้ปลีก, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล   อำพันแสง  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ

                ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน สิ้น ๗,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 3

                 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled chiller) แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๐๖,๙๘๔.๖๗ บาท (เจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๑๒  ในวันและเวลาราชการ