งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๐๐.๓๓ บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,300.33 บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                     พัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน 7 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พระยาไกรอินเตอร์เทรด โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  4,300.33 บาท (สี่พันสามร้อยบาทสามสิบสามสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คห ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๔,๑๖๘.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คห ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๔,๑๖๘.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นายดร หมูคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗๘,๕๑๙.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗๘,๕๑๙.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๑๘ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางภาณุมาศ นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๕๑๙.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน๒๖ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๙๔๕.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน๒๖ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๙๔๕.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภิญโญ ลิ่มทองน้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๙๔๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๙๗,๘๕๖.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อที่กดเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อที่กดเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาย่างไฟฟ้า และซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๕๗๐.๗๐ บาท (แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกลิ้งทำความสะอาด จำนวน ๒ ชิ้น เป็นเงิน ๘,๘๔๔.๖๒ บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง