งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นั้น

            ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สมาร์ท แมททีเรียล จำกัด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่ีนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๕๗ รายการ) เป็นเงิน ๖๔,๔๕๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๕๗ รายการ) เป็นเงิน ๖๔,๔๕๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
            วัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ของแห้ง.pdf)ของแห้ง.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมตู้แช่เย็น ชนิดแช่ผัก ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๙,๐๙๕.- บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าซ่อมตู้แช่เย็น ชนิดแช่ผัก ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๙,๐๙๕.- บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าซ่อมตู้แช่เย็น ชนิดแช่ผัก ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมตู้แช่แข็ง ชนิด ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๙,๗๙๕.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าซ่อมตู้แช่แข็ง ชนิด ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๙,๗๙๕.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าซ่อมตู้แช่แข็ง ชนิด ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๗๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๖ ชุด (๕๔ รายการ) เป็นเงิน ๖๗,๑๒๙.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๖ ชุด (๕๔ รายการ) เป็นเงิน ๖๗,๑๒๙.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. อาหารสด (๒ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. อาหารสด (๑๐ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๖๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. อาหารสด (๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. อาหารสด (๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. อาหารสด (๖ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. อาหารสด (๒๖ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศของสด 6 ชุด.pdf)ประกาศของสด 6 ชุด.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๗ ชุด เป็นเงิน ๗๓,๘๐๑.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา (อาหารสด) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๗ ชุด เป็นเงิน ๗๓,๘๐๑.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. อาหารสด (๓ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. อาหารสด (๔ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๖๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. อาหารสด (๓ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. อาหารสดุ (๒๓ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. อาหารสด (๙ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. อาหารสด (๖ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. อาหารสด (๗ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศของสด 7 ชุด.pdf)ประกาศของสด 7 ชุด.pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๓ ห้อง)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. และค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๑,๘๖๐.๐๘ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก TK-๖๓๒๙ จำนวน ๒ หลอด เป็นเงิน ๑๓,๙๑๐.- (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง และแก๊ส ๑๕ ก.ก. จำนวน ๓ ก.ก. เป็นเงิน ๑๔,๗๑๙.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐G จำนวน ๖ กล่อง,Toner HP LJ๘๕a จำนวน ๒ กล่อง เป็นเงิน ๘,๔๔๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>