งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน ๗ ลัง เป็นเงิน ๑๐,๘๖๐.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน ๗ ลัง เป็นเงิน ๑๐,๘๖๐.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน ๗ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๐.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศทิชชู่.pdf)ประกาศทิชชู่.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา(อาหารแห้ง) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๕๑ รายการ) เป็นเงิน ๗๓,๘๘๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา(อาหารแห้ง) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๕๑ รายการ) เป็นเงิน ๗๓,๘๘๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา(อาหารแห้ง) สาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๕๑ รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๘๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศอาหารแห้ง.pdf)ประกาศอาหารแห้ง.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๒๘๐.- บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๒๘๐.- บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กระดาษ A๔ ๘๐ G. (๕รีม/กล่อง) จำนวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Toner HP LJ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (วัสดุสำนังาน.pdf)วัสดุสำนังาน.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย HDMI CABLE V๑.๗๔ ๑๐ M และสายสัญญาณเสียงและภาพ ๑๐ M จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๘๕๐.- บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อสาย HDMI CABLE V๑.๗๔ ๑๐ M และสายสัญญาณเสียงและภาพ ๑๐ M จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๘๕๐.- บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. สาย HDMI CABLE V๑.๗๔ ๑๐ M จำนวน ๓ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สายสัญญาณเสียงและภาพ ๑๐ M จำนวน ๓ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ1.pdf)ประกาศ1.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงราชินี เบอร์ 6 ขนาด 60 x 90 ซม.และ ธงราชินี เบอร์ 8 ขนาด 80 x 120 ซม. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,260.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อธงราชินี เบอร์ 6
ขนาด 60 x 90 ซม.และ ธงราชินี เบอร์ 8  ขนาด 80 x 120 ซม. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน  1,260.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อธงราชินี เบอร์ 6 ขนาด 60 x 90 ซม.และ ธงราชินี เบอร์ 8  ขนาด 80 x 120 ซม. จำนวน 2 รายการ ผู้ได้ รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีรุ่งเรืองสังฆภัณฑ์ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น1,260.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ ธงราชินี.pdf)ประกาศ ธงราชินี.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น
               ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๓ (๗๘.๑๓.๑๘.๐๑ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทริว่าโคลด์(เอเซีย)จำกัด  (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับและต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถโค้ชปรับอากาศในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน จำนวน ๔ วัน (๒ คัน) เป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๗.๗๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นเงิน 750.- บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าห้องประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ คัน และค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๐๖,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพเชิงปฏิบัติการด้านคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ชุด (๓๐ รายการ) เป็นเงิน ๒๘,๔๓๗.- บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>