งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๓

                     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                   ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒

                    ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

                   เนื่องจาก รายละเอียดในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผิดพลาด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะฯ  จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒

                   ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ซื้อ ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด แล้วนั้น 

                   เนื่องจาก รายละเอียดในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะฯ  จึงขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสับผสม แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) รอบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
               เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง) (๕๒.๑๔.๑๕.๒๔ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด  (ส่งออก, ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๑๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบรมควัน แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) รอบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) (๔๑.๑๐.๔๕.๑๐ ) จำนวน ๑ ตู้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  (ให้บริการ) โดยเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ   ซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัดลมไอเย็น จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมตู้แช่เย็น ชนิดแช่ผัก ๔ ประตู ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน 963.- บาท (เก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ สำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง ยี่ห้อ Mallory จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕,๔๐๓.๕๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๕,๕๐๐.- (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ภาคสมทบ) จำนวน ๓ งาน เป็นเงิน ๑๒,๘๙๖.๑๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ) เป็นเงิน ๓๗,๐๔๕.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบห้าบาทถ้วนป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>