งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน ๑ ชุด และชุดสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๖,๗๑๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อชุดบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน ๑ ชุด และชุดสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๖,๗๑๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ชุดบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ชุดสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย จำนวน ๑ งาน ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๑ ชิ้น และแผงควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๒,๒๕๖.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าบริการซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย จำนวน ๑ งาน ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๑ ชิ้น และแผงควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๒,๒๕๖.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ค่าบริการซ่อมเครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า  จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๙๒๒.๐๐  บาท  (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. แผงควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๘๙.๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    จ้างงานปรับปรุงพื้นพร้อมวัสดุ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างงานปรับปรุงพื้นพร้อมวัสดุ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานปรับปรุงพื้นพร้อมวัสดุ จำนวน ๑ งาน   ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ นายเชาวลิตร์ หนูทรัพย์  โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙,๕๐๐.๐๐  บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดสร้างภาพตัวบน (งานเอกสารการพิมพ์) จำนวน ๑ ชิ้น และผงเหล็กดำเครื่องรุ่น AF๑๐๖๐ จำนวน ๑ ถุง เป็นเงิน ๑๓,๒๘๑.๙๑ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดสร้างภาพตัวบน (งานเอกสารการพิมพ์) จำนวน ๑ ชิ้น และผงเหล็กดำเครื่องรุ่น AF๑๐๖๐ จำนวน ๑ ถุง เป็นเงิน ๑๓,๒๘๑.๙๑ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ชุดสร้างภาพตัวบน จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๙๘.๑๖ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ผงเหล็กสีดำ เครื่องรุ่น AF๑๐๖๐ จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๘๓.๗๕ บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้โชว์เนื้อและไส้กรอก จำนวน ๑ ตู้ วงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อตู้โชว์เนื้อและไส้กรอก จำนวน ๑ ตู้ วงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้โชว์เนื้อและไส้กรอก จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่โชว์เนื้อและไส้กรอกแบบตู้ยืน จำนวน ๓ ตู้ วงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อตู้แช่โชว์เนื้อและไส้กรอกแบบตู้ยืน จำนวน ๓ ตู้ วงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้แช่โชว์เนื้อและไส้กรอกแบบตู้ยืน จำนวน ๓ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยร้าวพร้อมทาสีผนัง คาน เสา ภายนอกอาคาร ๔/๔ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๐๐,๑๑๑.๔๐ บาท (สองแสนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีน้ำมันและลอกสีเก่า รั้วโดยรอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๔๔,๑๒๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (โครงการเผยแพร่และอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ) จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>