งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G. จำนวน ๖๐๐ รีม เป็นเงิน ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G. จำนวน ๖๐๐ รีม เป็นเงิน ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G. จำนวน ๖๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไนซ์ลี่ เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กล่องพลาสติก จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานประปา และพัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๖๓,๑๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุงานประปา และพัสดุงานไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๖๓,๑๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. พัสดุงานประปา จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๓๗๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. พัสดุงานไฟฟ้า (๓๙.๑๒.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ และผ้าเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ และผ้าเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษชำระม้วนใหญ่ และผ้าเช็ดมือ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๕๒,๖๕๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๕๒,๖๕๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุและอุปกรณ์  จำนวน  ๑๑  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๖๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณ CAT๖ UTP ULTRA และตัวแปลงสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๕๗๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อ สายสัญญาณ CAT๖ UTP ULTRA และตัวแปลงสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๕๗๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ๑. สายสัญญาณ CAT๖ UTP ULTRA จำนวน ๑๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตัวแปลงสัญญาณ จำนวน ๒๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๗๑๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๓๕.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก จำนวน ๑๖ ถัง เป็นเงิน ๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหมึก Toner HP LJ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง เป็นเงิน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง