งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื่องจาก ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล ประกอบด้วยครุภัณฑ์ต่อรายการไม่ได้ระบุจำนวนสินค้า ทำให้ไม่สามารถเสนอราคาได้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการจัดเลี้ยงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

     

 

 

ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์)

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

   
     

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

     

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการจัดเลี้ยงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑/๒๕๖๐

     

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรจุภัณฑ์ขนมไทย จำนวน ๑ ห้อง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรจุภัณฑ์ขนมไทย จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เบเกอรี่ ขนมไทย และเครื่องดื่มฮาลาล จำนวน  1  ห้อง  เงิน 550,000.00  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (พื้นที่พระนครใต้) ตึก 2 ชั้นล่าง  สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เลขที่ 149 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 7248 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย พื้นที่พระนครใต้   บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ๕๐๙,๓๒๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย พื้นที่พระนครใต้ จำนวน ๑ ชุด
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (๗๑๐) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด
  4. ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑ ห้อง
  5. ปรับปรุงประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>