งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer ๒/๓ Switching) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔,๔๘๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer ๒/๓ Switching) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖๔,๔๘๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer ๒/๓ Switch) (๔๓.๒๒.๒๖.๑๒ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๒๐ ตัว เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๒๐ ตัว เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๒๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายถนัดทิพย์ ญาณสุขะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างตัดหญ้า จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  จ้างค่าจ้างตัดหญ้า จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน  800.- บาท  (แปดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      ค่าจ้างตัดหญ้า จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นายพนม  เสมดี  โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น  800.-  บาท  (แปดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการซ่อมเครื่อง FOSS Fibertec จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๗๔๕.- บาท และ Boiling Element จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๐๒๕.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าบริการซ่อมเครื่อง FOSS Fibertec จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๗๔๕.- บาท และ Boiling Element จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๐๒๕.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ค่าบริการซ่อมเครื่อง FOSS Fibertec FT-๑๒๒ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Boiling Element Use F/Fibertec จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องอบรมควัน จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 9,095.- บาท(เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้าง ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องอบรมควัน จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙,๐๙๕.- บาท(เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องอบรมควัน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.- บาท(เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (p32.pdf)p32.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างค่าจ้างกั้นห้อง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร x ๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจ้างกั้นห้อง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร x ๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างกั้นห้อง ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร x ๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศผู้ชนะ.pdf)ประกาศผู้ชนะ.pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถบัส ๔๒ ที่นั่ง (โครงการพัฒนาบุคลกรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) จำนวน ๔ วัน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเครื่องเบญจรงค์ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ไต้หวั่น , กัมพูชา) จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนัง จำนวน ๖๐๐ ตรม. เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รื้อกระเบื้อง ทาสีพื้นเคลือบเงา จำนวน ๒๗๐ ตรม. เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐.- บาท (หกหมื่เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และทาสีบันได จำนวน ๓๐ ตรม. เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาท
  4. เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อ , ติดตั้งและบัดกรีเข้าหัว VGA เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถบัส (โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>