งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓

                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓ จำนวนเงิน ๑,๐๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

                 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutk.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       
 
 

ประกาศ ณ วันที่     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓

                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๓ เงิน ๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๒ ชั้น ๑  สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ(อาหารแห้ง) จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๓๓.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ(อาหารแห้ง) จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๓๓.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ(อาหารแห้ง) จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรเจริญโภคภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อบานประตูม้วน จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๗๗,๘๒๗.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อบานประตูม้วน จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๗๗,๘๒๗.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อบานประตูม้วน จำนวน ๒ ชุด   ผู้ได้รับการคัดเลือก    ได้แก่     บริษัท ริชเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๘๒๗.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒

          ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

          เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อรายการดังกล่าว เพื่อความถูกต้องของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และให้การจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา     ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙,๙๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง ครั้งที่ ๒
  3. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบย้อมสีสิ่งทอ จำนวน ๑ ห้อง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,015.88 บาท (สองพันสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,034.69 บาท (หนึ่งพันสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง