งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีข้อผิดพลาด ทำให้จัดซื้อฯครั้งนี้ไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้ราชการเสียผลประโยชน์ เห็นควรยกเลิกเพื่อทำการประกาศประกวดราคาใหม่

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการ จัดเลี้ยงอาหารและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

               ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผล มีมติว่า ผู้ชนะการเสนอราคามีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางคณะกรรมการพิจารณาผล เห็นควรยกเลิกเพื่อทำการประกาศประกวดราคาใหม่

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                            ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑       

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันสาด จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกันสาด จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๖๔,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กันสาด(๓๐.๑๕.๑๙.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างระบบเครือข่ายสาย Lan และไฟฟ้าภายในห้องประชุมโสตจันทร) จำนวน ๒ จุด เป๋็นเงิน ๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างระบบเครือข่ายสาย Lan และไฟฟ้าภายในห้องประชุมโสตจันทร) จำนวน ๒ จุด เป๋็นเงิน ๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ระบบเครือข่ายสาย Lan และไฟฟ้า (ภายในห้องประชุมโสตจันทร) จำนวน ๒ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ยกเลิกประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้าง ค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล

              ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารอาลาลสู่สากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

                เนื่องจาก รายละเอียดในโครงการและTORไม่ตรงกัน ทำให้จัดจ้างฯครั้งนี้ไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้ราชการเสียผลประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๓)

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล

              ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ค่าจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) ตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น

                เนื่องจาก รายละเอียดในโครงการและTORไม่ตรงกัน ทำให้จัดจ้างฯครั้งนี้ไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้ราชการเสียผลประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๓)

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบรมควัน และเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๒,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบรมควัน และเครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบฝาเหวี่ยง จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๒,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐.- บาท และชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างจัดทำกันสาด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่ออาหารไทยฮาลาล (โครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>