งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด (๔๙ รายการ) เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓๗๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด (๔๙ รายการ) เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓๗๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการศึกษา ๑ ชุด (๔๙ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation จำนวน ๑ ชุด (๑๘ รายการ) เป็นเงิน ๒๗,๑๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจ

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation จำนวน ๑ ชุด (๑๘ รายการ) เป็นเงิน ๒๗,๑๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  เทพกมล   โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation จำนวน ๑ ชุด (๒๑ รายการ) เป็นเงิน ๑๓,๔๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเ

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation จำนวน ๑ ชุด (๒๑ รายการ) เป็นเงิน ๑๓,๔๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริวัฒนา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    ซื้อวัสดุสารเคมี สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสารเคมี สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ ชินดิเคท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (อาหารสด) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด (๑๓ รายการ) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจา

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (อาหารสด) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด (๑๓ รายการ) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ (อาหารสด) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุทัย แก้วปาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (อุปกรณ์และวัสดุ) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร. กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘๔,๒๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธี

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการ (อุปกรณ์และวัสดุ) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร. กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘๔,๒๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุโครงการ (อุปกรณ์และวัสดุ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (อาหารสด) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะ
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (อาหารสด) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง Home - Economics Technology Innovation ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด (๒๑ รายการ) เป็นเงิน ๑๖,๕๓๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยว
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสับผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ เครื่อง)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อุปกรณ์และวัสดุ) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น จำนวน ๑ ชุด (๔ รายการ) เป็นเงิน ๙,๙๒๐.- บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>