งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซันคูล เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน.1 รอ. (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,450.00 บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๘๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเขียนแผนกิจการเพื่อสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการ จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเขียนแผนกิจการเพื่อสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเขียนแผนกิจการเพื่อสังคม จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญ บารมี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,570.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการ จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ   ระยะที่ 2 จำนวน 6 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ เจริญสูงเนิน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>