งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔ และ อาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔ และ อาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔ และ อาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔ และ อาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๙๒.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งลูกกรงกั้นข้างตึกประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งลูกกรงกั้นข้างตึกประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างติดตั้งลูกกรงกั้นข้างตึกประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างติดตั้งลูกกรงกั้นข้างตึกประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพล ชโลทรโรจน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ งบลงทุนของคณะบริหารธุรกิจ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ตามประกาศการประกวดราคาลงวันที่ ๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ งบลงทุน ของคณะบริหารธุรกิจ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ห้อง ตามประกาศการประกวดราคาลงวันที่ ๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ งบลงทุนของคณะบริหารธุรกิจ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ตามประกาศการประกวดราคาลงวันที่ ๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 

จัดจัางซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่องแบบวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๐.๑๒ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..
  3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้ดงโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศ......ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>