งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๑๙.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ บธ.๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                   จัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพล ชโลทรโรจน์ โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน 1 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ   จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการาง จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเมธา ต๊ะเสาร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๐ บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๔ และ อาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างติดตั้งลูกกรงกั้นข้างตึกประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>