งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji รุ่น CM ๓๐๕ DF สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji รุ่น CM ๓๐๕ DF สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๔๘๖.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji รุ่น CM ๓๐๕ DF สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๗๕๑.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ โปรเจคเตอร์ จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และโทรทัศน์ สายสัญญาณพร้อมระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย จำนวน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ โปรเจคเตอร์ จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และโทรทัศน์ สายสัญญาณพร้อมระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ โปรเจคเตอร์ จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และโทรทัศน์ สายสัญญาณพร้อมระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ ที โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  ๑  รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จิตต์ชัยการปิโตรเลียม จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               น้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  ๑  รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน. 1 รอ.  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  3,660.00 บาท (สามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ สร้างผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ มทร.กรุงเทพ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ สร้างผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ มทร.กรุงเทพ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ สร้างผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ มทร.กรุงเทพ จำนวน  ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง กลุ่มที่ ๒ ระยะที่ ๒ จังหวัดสุโขทัย จ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสพร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง กลุ่มที่ ๒ ระยะที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๑๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำ (RAM) ขนาดความจำ ๘ กิกะไบต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>