งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชาวไทยแก๊ส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet CM ๒๓๒๐ MFP สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet CM ๒๓๒๐ MFP สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet CM ๒๓๒๐ MFP สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๔.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสพร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง กลุ่มที่ ๒ ระยะที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถบัสพร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง กลุ่มที่ ๒ ระยะที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่ารถบัสพร้อมน้ำมัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง กลุ่มที่ ๒ ระยะที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายรัฒตพล เชยกลิ่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๑๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก้วชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๑๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก้วชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๑๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๙๘.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำ (RAM) ขนาดความจำ ๘ กิกะไบต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหน่วยความจำ (RAM) ขนาดความจำ ๘ กิกะไบต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หน่วยความจำ (RAM) ขนาดความจำ ๘ กิกะไบต์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวม ๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวม ๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ สำหรับใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวม ๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคำตอบ ขนาด A๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกสำหรับวิชาการดำเนินงานและการจัดการธุรกิจกาแฟ รวม ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย รวม ๒๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวม ๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>