งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ๔ ขนาด ๗๐ แกรม และ ขนาด ๘๐ แกรม รวม ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ เอ๔ ขนาด ๗๐ แกรม และ ขนาด ๘๐ แกรม รวม ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษ เอ๔ ขนาด ๗๐ แกรม และ ขนาด ๘๐ แกรม รวม ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อาคาร ๓๖ ห้องโถงพักนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อาคาร ๓๖ ห้องโถงพักนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อาคาร ๓๖ ห้องโถงพักนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ ที แอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค ๔.๐ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค ๔.๐ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค ๔.๐ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริขวัญบารมี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค ๔.๐ ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๓ ห้อง ๕ วัน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่าห้องประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค ๔.๐ ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๓ ห้อง ๕ วัน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ห้องประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในยุค ๔.๐ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๓ ห้อง ๕ วัน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๓ ในวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๓ ในวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถตู้พร้อมน้ำมัน ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๓ ในวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เตชะปัญญาชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถตู้พร้อมน้ำมัน ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เตชะปัญญาชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๓ อำเภอโพธาราม รวม ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓ กลุ่มที่ ๑ ในวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ
  4. ประกาศผู้เสนอราคาผู้ชนะ จ้างทำของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (กระเป๋าผ้าสีส้ม พิมพ์ตรามหาวิทยาลัยและตราคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ ใบ
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุโขทัย ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>