งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๘๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด อาคาร ๑ พื้นที่บพิตรพิมุข ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด อาคาร ๑ พื้นที่บพิตรพิมุข ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด อาคาร ๑ พื้นที่บพิตรพิมุข ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด อาคาร ๖/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด อาคาร ๖/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด อาคาร ๖/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๖๑๔.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูกระเบื้อง พื้นระเบียงทางเดินชั้น ๒,๓ และบันไดทางขึ้นทั้ง ๓ ชั้น อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างปูกระเบื้อง พื้นระเบียงทางเดินชั้น ๒,๓ และบันไดทางขึ้นทั้ง ๓ ชั้น อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปูกระเบื้อง พื้นระเบียงทางเดินชั้น ๒,๓ และบันไดทางขึ้นทั้ง ๓ ชั้น อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๒๓๕.๖๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 2525 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 2525 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 2525 จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,027.30 บาท (สองหมื่นห้าพันยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรหัส Selling Platform Connect (สำหรับต่ออายุโปรแกรมอะมาดิอุส) สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน, เปลี่ยนสายไฟและหลอดไฟ ภายในห้องพักครู อาคาร ๓ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ รวม ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น cm๓๐๕df รวม ๔ รายงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการแสดงผลงานประกวด เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>