งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุขฯ 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุขฯ 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุขฯ 4 รายการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,032.60 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร เครื่องรุ่น DP-L520 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร เครื่องรุ่น DP-L520 สำหรับสำเนาข้อสอบและสำเนาเอกสารภายในงานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร เครื่องรุ่น DP-L520 สำหรับสำเนาข้อสอบและสำเนาเอกสารภายในงานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,601.00 บาท (สี่พันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการแสดงผลงานประกวด เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการแสดงผลงานประกวด เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำหรับจัดนิทรรศการแสดงผลงานประกวด เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่ผลงานที่รับรางวัล เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม 7 ชิ้น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อกรอบรูปสำหรับใส่ผลงานที่รับรางวัล   เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม  7 ชิ้น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 

                   ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่ผลงานที่รับรางวัล   เพื่อใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม  7 ชิ้น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวสุภาภรณ์  ชาวเรือหัก  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,200.- บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการประกวด ใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๙ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับการประกวด ใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๙ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำหรับการประกวด ใช้ในโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย รวม ๙ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอำพร กุลแพทย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างทำของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   จ้างทำของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 150 ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวลลิตา กลิ่นทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,00๐.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1 งาน โดยวิธี
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดแสดงผลงาน โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมพื้นบริเวณโดยรอบอาคาร ๗/๒ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๘,๙๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น cm ๓๐๕ df รวม ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>